Dokumentai

KITI DOKUMENTAI

Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo ir nelankymo tvarkos aprašas

Klasės vadovo veiklos aprašas

Uniformos dėvėjimo aprašas

Prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Namų darbų skyrimo mokiniams tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Gaisrinės saugos instrukcija

Ekstramalių situacijų valdymo planas

Ekstremaliųjų situacijų 2024-2026 m. prevencijos priemonių planas

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės

Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas

Informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

VDM tvarkos aprašas

Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Sprendimas dėl maitinimo normos nustatymo pakeitimo (2020 m. vasario 12 d. Nr. 1-420)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos dėl lobizmo

Susirgimų rizikos valdymo aprašas

Pedagogų etikos kodeksas

Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo aprašas

Beviltiškų skolų pripažinimo ir nurašymo tvarka

Stabiliojo jodo preparatų saugojimas ir laikymas įstaigoje bei dalijimo organizavimas galimos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS