Projektai, programos

Veiklos tikslas – skatinti inovatyvius mokymo(si) metodus ir mokyklų bendradarbiavimą, įsteigiant naujas atviras technines kūrybines FabLab dirbtuves Vilniaus miesto mokyklose bei organizuojant įrangos naudojimo mokymus mokytojams ir moksleiviams. FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis.

Vilniaus „Ryto“ progimnazija buvo pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla. Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Norime pasidalinti Vilniaus „Ryto“ progimnazijos Sveikatos stiprinimo programa „Sveika gyvensena – vieninga bendruomenė“.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Vilniaus „Ryto“ progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto priemonių įsigijimą organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyjama gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos – perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

untitled

LIONS QUEST programos „Paauglystės kryžkelės“

LIONS QUEST programos „Paauglystės kryžkelės“ tikslas – padėti vaikams ugdyti gyvenimo ir pilietiškumo įgūdžius saugioje, rūpestingoje ir pastovioje aplinkoje, vienyti šeimas, švietimo sistemos darbuotojus bei bendruomenės narius.

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa yra remiamas vaisių ir daržovių produktų tiekimas vaikams švietimo įstaigose. Sudarant sąlygas jauniesiems vartotojams skanauti vaisiais ir daržovėmis bendraamžių aplinkoje, yra ne tik didinamas vaisių ir daržovių vartojimas šiandien, bet ir formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.

http://www.litfood.lt/default.aspx

Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose programa ,,Pienas vaikams” parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje.

Ši pieno tiekimo mokykloms programa – ne tik apie pieną. Ji – apie pieną, jogurtą, sūrį, pasukas ir kitus gardžius pieno produktus, svarbius gerai ir subalansuotai mitybai. Ji taip pat apie gerą maitinimąsi, stiprybę ir sveikatą.
Turėdamas daug kalcio, vitaminų, mineralų ir kitų tavo organizmui reikalingų maistingų medžiagų, pienas ir pieno produktai kasdien teikia jėgų

http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_lt.htm

images

Tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.
Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Programos tikslas – sustiprinti vaikų saugumą ir gerovę, mokant juos įgūdžių, kurie mažina agresiją ir ugdo socialinius gebėjimus.

http://www.bepatyciu.lt/lt/mokykloms/kitos-smurto-prevencins-programos-diegiamos-lietuvoje/antras-zingsnis-second-step/

Programos tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta 7 – 9 metų vaikų emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų ugdymui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinėse klasėse. http://www.vaikolabui.lt/?page_id=235

Progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.
Įsakymas dėl mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymo pasiekimams gerinti, sąrašo patvirtinimo 

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Skaityti toliau

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus)

Pateikta paraiška ir laimėtas finansavimas dėl dalyvavimo EDU Vilnius organizuojamoje socialinės partnerystės programoje „Valgyk protingai“.

2023 m. spalio 2 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-158 „Dėl darbo grupės parengti paraišką projektui „Valgyk protingai“ sudarymo“, 2023 m. lapkričio 9  d. sutartis.

Laimėtas 2500,00 Eur finansavimas projektui „SMAGU! – S (sveiką), M (maistą) A (atsakingai) GU (gaminu)!“, stiprinančiam technologijų (mitybos) ir sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrųjų programų įgyvendinimą, siekiant ugdyti mokinių asmenines kompetencijas bei nuostatas gyventi ir maitintis sveikai, tausoti maistą ir aplinką.

Sudaryta galimybė antrų klasių mokiniams dalyvauti plaukimo programoje „Mokausi plaukti“.

2023 m. gegužės 8 d. VšĮ „Active Vilnius“ ir Vilniaus „Ryto“ progimnazijos sutartis NR. MPL-2023.