Informacija mokiniams

MOKYKLOJE PREVENCINĖ VEIKLA IR SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA VYKDOMA:

  • integruojant  į mokomuosius dalykus;
  • per klasių auklėtojų veiklą: klasės valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais, socialiniais partneriais;
  • per socialinę veiklą;
  • individualių socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo veiklų, konsultacijų metu.

KOMISIJOS PIRMININKĖ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Dzervan

KOMISIJOS SEKRETORĖ – pradinių klasių mokytoja Nijolė Dapkienė

KOMISIJOS NARIAI:

Vyresnioji dailės mokytoja Monika Dmitrijevaitė

Vyresnioji matematikos, informatikos mokytoja Violeta Rynkevičienė

Vyresnysis technologijų, informatikos mokytojas Valdas Gečas

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Kristina Mišeikienė

Socialinė pedagogė Milena Rukaitė

Socialinė pedagogė Indrė Dieninytė

Šokių mokytoja metodininkė Jurgita Jurgaitienė

Etikos mokytojas Ramūnas Boleslovas Malcius

Psichologė  Indrė Stankevičiūtė

VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

Apie patyčias, smurtą, nesaugumą ir kitas problemas galite rašyti mums į el. paštą  ryto.v.g.k@gmail.com 

74230420_2502239616723826_9175447808218497024_nVaikų ir jaunimo dienos centras buvo įsteigtas vykdant 2009 m. ES projektą Nr. VP1-1.1-SADM-04-K-01-053 „Švietimas ir priežiūra – šeimos ir karjeros suderinimo pagrindas“. Šiuo metu veiklos tęsiamos ir projekto pavadinimas „Jaunasis samarietis“.
Vaikų dienos centro tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams iš socialinės rizikos, nepasiturinčiai gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, užimant socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau savanorių. Lankančių vaikų amžius nuo 7 iki 11 metų. 

Vaikų dienos užimtumo ir laisvalaikio veiklos:

 • pamokų ruoša;
 • kūrybiniai, loginiai žaidimai;
 • sportiniai, teminiai ir kiti renginiai,
 • ekskursijos,
 • edukaciniai užsiėmimai;
 • asmens higienos įgūdžių ugdymas, skatinimas ir palaikymas;
 • maitinimas vieną kartą dienoje (užkandžiai);
 • organizuojamos vasaros dienos bei tarptautinės stovyklos

Dienos centro paslaugos teikiamos (I –V) 13.00 val. iki 17.00 val.

Kontaktai: Agata Perepeča, tel. 860925696, el. paštas: agataperepeca@gmail.com

VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS TIKSLAS IR UŽDAVINIAIhappy-1535603347

 1. VDM tikslas – saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.
 2. Visos dienos mokyklos uždaviniai:

2.1. užtikrinti mokymosi pagalbos teikimą ir mokytojų konsultacijas mokiniams ruošiant namų darbus;
2.2. papildyti ugdymo turinį nemokamomis įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, kokybiško grupės mokinių laisvalaikio organizavimas;
2.3. plėtoti mokyklų socialinę partnerystę (plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo aptarnavimo teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą grupės mokiniams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis ir kt.);

2.4. stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;
2.5. organizuoti mokinių maitinimo paslaugas VDM grupės metu.

VISOS DIENOS MOKYKLOS DIENOTVARKĖ

 • 12:00 – 13:30 Vaikų priėmimas, poilsis
 • 13:30 – 14:00 Pietūs
 • 14:00 – 15:00 Neužbaigtų užduočių valandėlė
 • 15:00 – 18:00/17:00 Užsiėmimas sporto salėje, pažintinė, kūrybinė veikla, edukaciniai žaidimai, išvykos, veikla lauke ir kt.

Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti ir prisitaikyti prie kintančių situacijų, atsižvelgdamas į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus. Jam būtinos karjeros kompetencijos, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais. Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą: nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintinų profesinių gebėjimų ir karjeros kelio brandžiame amžiuje.

 Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

 Ugdymo karjerai  tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Rekomenduojama literatūra:

Naudinga informacija mokiniams:

 • studijos.lt– informacija būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; kursai dirbantiems.
 • stojimai.lt– diskusijos stojimų tema; ankstesnių metų stojimų rezultatų statistika; stojimo prašymo analizė.
 • lamabpo.lt– bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.
 • aikos.smm.lt– išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.
 • nec.ltarba www.egzaminai.lt – švietimo institucijos, Lietuvos aukštosios mokyklos, egzaminų užduotys.
 • euroguidance.lt testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.
 • karjeroscentras.lt– įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).
 • aikos.smm.lt– Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.
 • euroguidance.lt– el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas “ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“.