Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas užtikrina visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl su negalia susijusių socialinių, emocinių, kalbinių ar kitų individualių poreikių. Taip visiems besimokantiesiems suteikiamos lygios ugdymosi galimybės, o siekiant įgyvendinti mokinių potencialą atitinkančius rezultatus, pasitelkiami universalaus dizaino mokymuisi principai. Įtrauki mokykla geba visus mokinius įtraukti į bendrą ugdymo sistemą, aplinką kartu su bendraamžiais ir skatina patirti mokymosi sėkmę drauge. Sėkmingo įtraukiojo ugdymo požymiai:
 • bendruomenės profesinis augimas;
 • įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybiškas ugdymas;
 • saugi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymui(si) pritaikyta mokyklos infrastruktūra.
 •  
  Pareigos, /etato dalis/ pagrindinės funkcijos Darbuotojo vardas, pavardė, kontaktinė informacija Darbuotojo vardas, pavardė, kontaktinė informacija, darbo vieta ir laikas 
  Socialinė pedagogė (1,0 etato)   Milena Rukaitė, Tel. +37067262997222 kab.
  P. 7:45 – 15:45
  A. 7:45 – 16:10
  T. 7:45 – 13:45, 14:45 – 15:45
  K. 9:45 – 13:45, 14:45 – 15:45
  P. 7:45 – 15:00
  PIETŲ PERTRAUKA 11:00 – 11:30
  Socialinė pedagogė (1,0 etato)Indrė Dieninytė, Tel. +37064411846318 kab.
  7:45 – 15:27
  PIETŲ PERTRAUKA 12:45 – 13:15
  Psichologė (1,0 etato)Indrė Stankevičiūtė128 kab.
  P. 7:45 – 15:45
  A. 7:45 – 15:45
  T. 7:45 – 14:30
  K. 8:15 – 16:15
  P. 7:45 – 15:30
  PIETŲ PERTRAUKA 12:00 – 12:30
  Psichologė (1,0 etato)Karolina Jočbalytė319 kab.
  7:45 – 15:27
  PIETŲ PERTRAUKA 12:00 – 12:30
  Logopedė  (1,0 etato)Diana Švench, Tel. +37064411846318 kab.
  9:00 – 16:42
  PIETŲ PERTRAUKA 13:30 – 14:00
  Specialusis pedagogas (4,75 etato)Vykdoma darbuotojo paieška
  Mokytojo padėjėjas (-a) (15,25 etato)28 mokytojo padėjėjai Dirba pagal atskirą grafiką

  MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

  MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

  Mokymai „Kaip padėti vaikui tapti efektyviu?“, dalyvavo 58 pedagogai.

  – Įtraukiojo ugdymo seminaras „Tvarkaraščių, dienotvarkių, pamokos struktūros svarba autistiškiems mokiniams“ . Dalyvavo 2 pedagogai.

  – Seminaras „Kaip dirbti klasėje su dėmesio ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais“. Dalyvavo 4 mokytojo padėjėjai.

  – Ilgalaikė kvalifikacinė programa „Misija – įtraukusis ugdymas 2023“. Dalyvavo 31 pedagogas.

  – Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai. Komanda, 8 dalyviai.

  – Mokymai „Socialinės integracijos stiprinimas taikant ARBA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų. 5 dalyviai.

  – Progimnazija kasmet teikia paraiškas VšĮ „Vaiko labui“ dalyvauti programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai, „Įveikiame kartu“. Kasmet kvalifikaciją įgyja bent 4 pedagogai.

  2022 m. Veiklos planas:

  Mokytojų gerosios patirties sklaidos progimnazijos metodinėse grupėse.  Organizuotos 5 diskusijos įtraukiojo ugdymo(si) temomis.

  Organizuota pedagogų apskritojo stalo diskusija „Kaip suskurti saugią ir gerą emocinę aplinką“. Priimti susitarimai dėl palankios bei saugios ugdymuisi aplinkos požymių.

  REKOMENDACIJOS 

  Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų?

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17901

  Bendradarbiavimas su tėvais ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties?

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17902

  Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų: 

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai- dokumentai/perziura/17902

  Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų: 

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17950

  Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą: 

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17904

  Patarimai pedagogams. Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio
  apraiškas: 

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17905

  Patarimai pedagogams. Kaip vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų, mokyti žaidimo įgūdžių ir socialinės sąveikos:

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17906

  Atmintinė mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų: 

  https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/01/Atmintine-mokytojams-ugdantiems-klausos-sutrikimu-turincius-mokinius.pdf

  Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo mokymosi sutrikimų (specialių, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams:

  https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-03-10/tarpiniai/Rekomendacijos%20spec%20%20poreikiai/Mokymosi%20sutrikimai.pdf

  Rekomendacijos įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus:

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17200

  Leidinys mokytojams „Universalus dizainas mokymuisi mūsų klasėje“. Mokytojų patirtys: Austrija, Lietuva, Lenkija, Suomija:

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/16201

  Iliustruotas žodynas apie negalias vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“. Metodinis leidinys mokytojui: 

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18350

  Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai: 

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/15001

  Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema. Skatinimo sistemos. PEPIS skatinimo sistema padeda atpažinti bei skatinti
  mokinių tinkamą elgesį: 

  https://srvks.lt/wp-content/uploads/2021/12/PEPIS_skatinimo_sistemos.pdf

  Tikimybių žemėlapis. Pozityvaus elgesio strategija. Tai prevencinė priemonė, kurią galite pritaikyti, kai norite pakeisti nuspėjamą mokinio
  netinkamą elgesį: 

  https://srvks.lt/wp-content/uploads/2022/01/TIKIMYBIU-ZEMELAPIS-7.pdf

  Kaip nustatyti ribas klasėje. Rekomendacijos pedagogams kaip neperlenkti lazdos ir pasiekti, kad mokinys atliktų tai, kas būtina:

  https://srvks.lt/wp-content/uploads/2021/01/Kaip_nustatyti_ribas_klaseje.pdf

  Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Leidinyje skaitykite, kaip pasiruošti darbui su vaikais, turinčiais autizmo
  spektro sutrikimą:

  https://srvks.lt/wp-content/uploads/2019/11/REKOMENDACIJ%C5%B2-LEIDINYS.-Pasiruo%C5%A1imas-darbui-su-vaikais-turin%C4%8Diais-autizmo-spektro-sutrikim%C5%B3.pdf

  Funkcinis elgesio vertinimas. Kaip išvengti nepageidaujamo elgesio ir kas yra elgesio funkcija? Funkcinio elgesio vertinimo (FEV) metodika:

  https://srvks.lt/wp-content/uploads/2021/03/NAUJAS-FEV-GAIRES-SRVKS.LT_-1.pdf

  Kaip atlikti funkcinį elgesio vertinimą: 

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17907

  Kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu: 

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17908

  Sėkmingas mokymasis – kai veikiame kartu. Mokiniams, jų tėvams, mokytojams: 

  https://kppt.lm.lt/wp-content/uploads/2020/06/Knyga-s%C4%97kmingas-mokymasis-2.pdf

  TĖVŲ ATSAKOMYBĖS

  • Bendrauja ir bendradarbiauja su klasės vadovu, švietimo pagalbos specialistais, administracija.
  • Reguliariai domisi mokinio pasiekimais e. dienyne.
  • Informuoja klasės vadovą apie mokinio ligą (sanatorinį gydymą) ar kitą priežastį, kodėl nėra mokinio mokykloje.
  • Pateikia nurodytos formos pamokų pateisinimo dokumentus.
  • Pateikia dokumentus iš PPT apie mokinio specialiuosius poreikius.

   

  EMOCINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS KONTAKTAI

  LINIJOS PAVADINIMAS

  TELEFONO NUMERIS

  DARBO LAIKAS

  KAM SKIRTA

  Vaikų linija

  https://www.vaikulinija.lt/

  116111

  I-VII 11-23 val.

  VAIKAMS IR PAAUGLIAMS

  pagalbavaikams.lt

  116 111

  I-V 11-19 val.

  VAIKAMS

  Jaunimo linija

  https://jaunimolinija.lt/

  880028888

  I-VII dirba visą parą

  JAUNIMUI, PAAUGLIAMS IR SUAUGUSIEMS

  Pagalbos moterims linija

  https://pagalbosmoterimslinija.lt/

  8 800 66366

  I-VII dirba visą parą

  MOTERIMS

  Nelik vienas

  www.nelikvienas.lt

  860411119

  I-VII 18.00-21.00

  VYRAMS

  Vyrų linija

  www.vyrulinija.lt

  867000027

  I-V 10.00-14.00

  VYRAMS

  Vilties linija

  https://www.viltieslinija.lt/

  116123

  I-VII dirba visą parą

  SUAUGUSIEMS

  Emocinės paramos tarnyba suaugusiesiems, teikianti nemokamą, anonimišką emocinę paramą telefonu bei laiškais visos Lietuvos gyventojams.

  Krizių įveikimo centras 

  www.krizesiveikimas.lt

  864051555

  I-V 16.00-20.00, VI 12.00-16.00

  Skubi psichologinė pagalba. Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į centrą Antakalnio g. 97, Vilnius. Pirminė konsultacija nemokama, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra

  Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius

  85 275 7564

  I-VII dirba visą parą

  VAIKAMS IR PAAUGLIAMS

  REKOMENDACIJOS TĖVAMS

  Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius:

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17909

  Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas:

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17910

  Kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, savarankiškumą namuose:

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17911

  Kaip įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką įtraukti į sensorines veiklas namuose:

  https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17912

  REKOMENDUOJAMOS PROGRAMĖLĖS TELEFONE